OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie Opublikowano w dniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2018

Ogłoszenie nr 500272639-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo Parkowy: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane.  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 599754-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie nr 500272639-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo Parkowy: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane.  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 599754-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo Parkowy, Krajowy numer identyfikacyjny 367438166, ul. Kwiatkowska  6c, 63-410  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 733 87 92, e-mail info@muzeumwlewkowie.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.muzeumwlewkowie.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum-Zespół Pałacowo Parkowy SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): KRiM/L/5/2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich związanych z konserwacją, rewaloryzacją i modernizacją Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Obiekt zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, w miejscowości Lewków, przy ul. Kwiatkowskiej 60, na działkach nr 276/6 i 168/1 (Ark.2); nr 517/1 i 539/1 (Ark.3), Obręb ewidencyjny 0016 (Lewków). W skład założenia pałacowo-parkowego wchodzi zespół budynków: budynek głównego pałacu na planie prostokąta, dwie oficyny: wschodnia i
15.11.2018
2/3
zachodnia, lodownia będąca niedużym budynkiem podziemnym na planie koła, budynek gospodarczy na planie wydłużonego prostokąta (dawna wozownia) oraz rozległy park ze stawem. Cały zespół parkowo – pałacowy podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Obiekty zespołu wpisane do rejestru zabytków : – Pałac (1788-1791r.) – nr rej. I-4/4/51, z dn. 20.07.1951 r. – Dwie oficyny (1790): wschodnia i zachodnia – nr rej. 79/A z dn. 15.06.1965 r. – Całe założenie parkowe (koniec XVIII w.) – nr rej. 79/A z dn. 15.06.1965 r. – Dwa budynki gospodarcze (XIX w.) – nr rej. 153/A, z dn. 16.07.1968 r. 1. Zakres robót: 1) Rozbudowa i przebudowa budynku „wozowni” na budynek z pomieszczeniami technicznymi pałacu, salami ekspozycyjnymi wystaw czasowych oraz komercyjną kuchnią cateringową. 2) Przebudowa „oficyny zachodniej” na budynek z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi (administracyjno / pracowniami przygotowania ekspozycji – parter) oraz miejscami noclegowymi na potrzeby muzeum (piętro) i rozbudową o historyczną oranżerię i podziemny tunel – łącznik. 3) Przebudowa „pałacu” na budynek muzealny (parter), edukacyjny (I piętro), pomieszczenia techniczne ( poddasze ) oraz komercyjnych usług gastronomicznych (piwnice). 4) Przebudowa budynku „lodowni”. 5)Budowa nowego ogrodzenia; 6) Wykonanie niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. 7) Budowa dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i ścieżek. 8)Rewaloryzacja parku z niezbędną infrastrukturą. 2. Charakterystyka obiektów i terenu 1) Kompleks przy wozowni – Powierzchnia użytkowa całego kompleksu: 747,97 m2 2) Oficyna zachodnia z dobudowaną oranżerią. – Kubatura budynku: 1 819,90 m2 – Powierzchnia zabudowy: 253,85 m2 – Powierzchnia użytkowa: 299,69 m2 3) Pałac główny. – Kubatura budynku: 7 100,00 m3 – Powierzchnia zabudowy: 580,00 m2 – Powierzchnia użytkowa: 1 090,00 m2 4) Lodownia – Kubatura budynku = 122,40 m3 – Powierzchnia użytkowa budynku = 34,91 m2 – Powierzchnia zabudowy (po obrysie zasypanego muru kopuły zewnętrznej)= 134,82m2 5) Zagospodarowanie terenu – powierzchnia terenu inwestycji: 61 870,00 m2 -powierzchnia zabudowy: 1 984,86 m2 (budynek pałacu, oficyny, oranżeria, kompleks wozowni, lodownia, altana, kładki, schody, murki, relikt studni) – pow. nawierzchni utwardzonych jezdnych: 3 327,60 m2 – pow. nawierzchni utwardzonych pieszych: 4 686,80 m2 – powierzchnia lustra wody 6 355,00 m2 – zieleń (trawniki parkowe, gazonowe, nasadzenia) 45 503,40 m2 II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 45212353-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 20572357.72 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
15.11.2018
3/3
0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK spółka z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Wylotowa 37 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 24322540.45 Oferta z najniższą ceną/kosztem 24322540.45 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25308533.22 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lekowie
Data utworzenia:2018-11-28
Data publikacji:2018-11-28
Osoba sporządzająca dokument:K.Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:K.Pluta
Liczba odwiedzin:1655