Muzeum w Lewkowie - Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane (III postępowanie)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich związanych z konserwacją, rewaloryzacją i modernizacją Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Obiekt zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, w miejscowości Lewków, przy ul. Kwiatkowskiej 60, na działkach nr 276/6 i 168/1 (Ark.2); nr 517/1 i 539/1 (Ark.3), Obręb ewidencyjny 0016 (Lewków). W skład założenia pałacowo-parkowego wchodzi zespół budynków: budynek głównego pałacu na planie prostokąta, dwie oficyny: wschodnia i zachodnia, lodownia będąca niedużym budynkiem podziemnym na planie koła, budynek gospodarczy na planie wydłużonego prostokąta (dawna wozownia) oraz rozległy park ze stawem. Cały zespół parkowo – pałacowy podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Obiekty zespołu wpisane do rejestru zabytków : – Pałac (1788-1791r.) – nr rej. I-4/4/51, z dn. 20.07.1951 r. – Dwie oficyny (1790): wschodnia i zachodnia – nr rej. 79/A z dn. 15.06.1965 r. – Całe założenie parkowe (koniec XVIII w.) – nr rej. 79/A z dn. 15.06.1965 r. – Dwa budynki gospodarcze (XIX w.) – nr rej. 153/A, z dn. 16.07.1968 r. 1. Zakres robót: 1) Rozbudowa i przebudowa budynku „wozowni” na budynek z pomieszczeniami technicznymi pałacu, salami ekspozycyjnymi wystaw czasowych oraz komercyjną kuchnią cateringową. 2) Przebudowa „oficyny zachodniej” na budynek z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi (administracyjno / pracowniami przygotowania ekspozycji – parter) oraz miejscami noclegowymi na potrzeby muzeum (piętro) i rozbudową o historyczną oranżerię i podziemny tunel – łącznik. 3) Przebudowa „pałacu” na budynek muzealny (parter), edukacyjny (I piętro), pomieszczenia techniczne ( poddasze ) oraz komercyjnych usług gastronomicznych (piwnice). 4) Przebudowa budynku „lodowni”. 5) Budowa nowego ogrodzenia; 6) Wykonanie niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. 7) Budowa dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i ścieżek. 8) Rewaloryzacja parku z niezbędną infrastrukturą. 2. Charakterystyka obiektów i terenu 1) Kompleks przy wozowni – Powierzchnia użytkowa całego kompleksu: 747,97 m2 2) Oficyna zachodnia z dobudowaną oranżerią. – Kubatura budynku: 1 819,90 m2 – Powierzchnia zabudowy: 253,85 m2 – Powierzchnia użytkowa: 299,69 m2 3) Pałac główny. – Kubatura budynku: 7 100,00 m3 – Powierzchnia zabudowy: 580,00 m2 – Powierzchnia użytkowa: 1 090,00 m2 4) Lodownia – Kubatura budynku 122,40 m3 – Powierzchnia użytkowa budynku 34,91 m2 – Powierzchnia zabudowy (po obrysie zasypanego muru kopuły zewnętrznej) 134,82m2 5) Zagospodarowanie terenu – powierzchnia terenu inwestycji: 61 870,00 m2 – powierzchnia zabudowy: 1 984,86 m2 (budynek pałacu, oficyny, oranżeria, kompleks wozowni, lodownia, altana, kładki, schody, murki, relikt studni) – pow. nawierzchni utwardzonych jezdnych: 3 327,60 m2 – pow. nawierzchni utwardzonych pieszych: 4 686,80 m2 – powierzchnia lustra wody 6 355,00 m2 – zieleń (trawniki parkowe, gazonowe, nasadzenia) 45 503,40 m214.08.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie Opublikowano w dniu

2018-11-28

Ogłoszenie nr 500272639-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo Parkowy: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane.  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 599754-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie Opublikowano w dniu

Informacja z otwarcia ofert – III postępowanie

2018-08-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2018-09-04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lekowie
Data utworzenia:2018-08-07
Data publikacji:2018-08-07
Osoba sporządzająca dokument:K.Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:K.Pluta
Liczba odwiedzin:2077